当前位置:首页 > 帕劳剧 > 非诚勿扰2016_集结号-下分-代理 >

日照门前千万峰 。晴飙先扫冻云空。谁作素涛翻玉手,非诚小团龙。###rì zhào mén qián qiān wàn fēng 。qíng biāo xiān sǎo dòng yún kōng 。shuí zuò sù tāo fān yù shǒu ,非诚xiǎo tuán lóng 。

轻车趁马,勿扰微尘杂雾,勿扰带晓色、绮罗生润。花阴下 、瞥见仍回,但时闻、笑音中香阵阵。奈酒阑人困。残漏里、年年馀恨。归来沉醉何处,一片笙歌又近。###qīng chē chèn mǎ ,wēi chén zá wù ,dài xiǎo sè 、qǐ luó shēng rùn 。huā yīn xià 、piē jiàn réng huí ,dàn shí wén 、xiào yīn zhōng xiāng zhèn zhèn 。nài jiǔ lán rén kùn 。cán lòu lǐ 、nián nián yú hèn 。guī lái chén zuì hé chù ,yī piàn shēng gē yòu jìn 。非诚江边一树。愁绝黄昏谁与度。琪树琼枝 。不受雄蜂取次欺。###jiāng biān yī shù 。chóu jué huáng hūn shuí yǔ dù 。qí shù qióng zhī 。bú shòu xióng fēng qǔ cì qī 。

非诚勿扰2016_集结号-下分-代理

勿扰风前望处。直恐乘风吹得去。能动诗情。故与诗人独目成。###fēng qián wàng chù 。zhí kǒng chéng fēng chuī dé qù 。néng dòng shī qíng 。gù yǔ shī rén dú mù chéng 。微含清露真珠滴。怯晓寒脉脉 。秉烛倚雕栏,非诚今日尊前,非诚尽是多情客。###wēi hán qīng lù zhēn zhū dī 。qiè xiǎo hán mò mò 。bǐng zhú yǐ diāo lán ,jīn rì zūn qián ,jìn shì duō qíng kè 。从来应与春相得。有动人标格。半笑倚春风,勿扰醉脸生红,勿扰不是胭脂色。###cóng lái yīng yǔ chūn xiàng dé  。yǒu dòng rén biāo gé 。bàn xiào yǐ chūn fēng ,zuì liǎn shēng hóng ,bú shì yān zhī sè 。

非诚勿扰2016_集结号-下分-代理

非诚寻常三五。坐待丹山飞玉兔。试问常娥。底事清光此夜多。###xún cháng sān wǔ 。zuò dài dān shān fēi yù tù 。shì wèn cháng é  。dǐ shì qīng guāng cǐ yè duō 。勿扰尊空客满。纵有肃鸟霜鸟无处换。不倒金荷 。可奈金波潋滟何。###zūn kōng kè mǎn 。zòng yǒu sù niǎo shuāng niǎo wú chù huàn  。bú dǎo jīn hé 。kě nài jīn bō liàn yàn hé 。

非诚勿扰2016_集结号-下分-代理

相将初下蕊珠殿。似醉粉、非诚生香未遍。爱惜娇心春不管。被东风 、非诚赚开一半 。###xiàng jiāng chū xià ruǐ zhū diàn 。sì zuì fěn 、shēng xiāng wèi biàn 。ài xī jiāo xīn chūn bú guǎn 。bèi dōng fēng 、zuàn kāi yī bàn 。

中黄宫里赐仙衣 ,勿扰斗浅深 、勿扰妆成笑面。放出妖娆难系管。笑东君、自家肠断。###zhōng huáng gōng lǐ cì xiān yī ,dòu qiǎn shēn 、zhuāng chéng xiào miàn 。fàng chū yāo ráo nán xì guǎn 。xiào dōng jun1  、zì jiā cháng duàn 。倦游览。憔悴羞窥鸾鉴。眉端为谁敛。可堪风雨、非诚无情暗亭槛。触目千点飞红,非诚问春争得春愁,也随春减 。###juàn yóu lǎn 。qiáo cuì xiū kuī luán jiàn 。méi duān wéi shuí liǎn 。kě kān fēng yǔ 、wú qíng àn tíng kǎn 。chù mù qiān diǎn fēi hóng ,wèn chūn zhēng dé chūn chóu ,yě suí chūn jiǎn 。

风褪柔英 ,勿扰雨肥繁实,勿扰又还如豆。玉核初成,红腮尚浅,齿软酸微透。粉墙低亚,佳人惊见,不管露沾襟袖。折一枝、钗头未插,应把手捘频嗅 。###fēng tuì róu yīng ,yǔ féi fán shí ,yòu hái rú dòu  。yù hé chū chéng ,hóng sāi shàng qiǎn ,chǐ ruǎn suān wēi tòu 。fěn qiáng dī yà ,jiā rén jīng jiàn ,bú guǎn lù zhān jīn xiù 。shé yī zhī 、chāi tóu wèi chā ,yīng bǎ shǒu zùn pín xiù 。相如病酒 ,非诚只因思此,非诚免使文君眉皱。入鼎调羹,攀林止渴,功业还依旧。看看飞燕,衔将春去,又是欲黄时候。争如向、金盘满捧,共君对酒。###xiàng rú bìng jiǔ ,zhī yīn sī cǐ ,miǎn shǐ wén jun1 méi zhòu 。rù dǐng diào gēng ,pān lín zhǐ kě ,gōng yè hái yī jiù 。kàn kàn fēi yàn ,xián jiāng chūn qù ,yòu shì yù huáng shí hòu 。zhēng rú xiàng 、jīn pán mǎn pěng ,gòng jun1 duì jiǔ 。

茅舍疏篱。半飘残雪,勿扰斜卧低枝。可更相宜,勿扰烟笼修竹,月在寒溪。###máo shě shū lí 。bàn piāo cán xuě ,xié wò dī zhī 。kě gèng xiàng yí ,yān lóng xiū zhú  ,yuè zài hán xī 。宁宁伫立移时。判瘦损、非诚无妨为伊。谁赋才情,非诚画成幽思,写入新诗。###níng níng zhù lì yí shí 。pàn shòu sǔn 、wú fáng wéi yī 。shuí fù cái qíng ,huà chéng yōu sī ,xiě rù xīn shī 。

图瓦卢剧