当前位置:首页 > 马来西亚剧 > 无理的英爱小姐第14季_集结号-上分-银商 >

我尝闻,无理由汉水 ,无理达河津。痴牛呆女会处,应有泛槎人。便向汉川东畔,直透银河左界,去上白云京。袖有传婿研,我欲丐余芬。###wǒ cháng wén ,yóu hàn shuǐ  ,dá hé jīn 。chī niú dāi nǚ huì chù ,yīng yǒu fàn chá rén 。biàn xiàng hàn chuān dōng pàn  ,zhí tòu yín hé zuǒ jiè ,qù shàng bái yún jīng 。xiù yǒu chuán xù yán ,wǒ yù gài yú fēn 。

采采东篱今古意。秀色堪餐,姐第季更惹兰膏腻。不用南山横紫翠。悠然消得因花醉。###cǎi cǎi dōng lí jīn gǔ yì 。xiù sè kān cān  ,姐第季gèng rě lán gāo nì 。bú yòng nán shān héng zǐ cuì 。yōu rán xiāo dé yīn huā zuì  。节物推移。青阳景变 ,无理玉琯灰飞。彩仗泥牛,无理星球雪柳,争报春回。###jiē wù tuī yí 。qīng yáng jǐng biàn ,yù gùn huī fēi 。cǎi zhàng ní niú ,xīng qiú xuě liǔ ,zhēng bào chūn huí  。

无理的英爱小姐第14季_集结号-上分-银商

丝金缕玉幡儿。更斜袅、姐第季东风应时。宜入新春,姐第季人随春好,春与人宜。###sī jīn lǚ yù fān ér 。gèng xié niǎo 、dōng fēng yīng shí 。yí rù xīn chūn ,rén suí chūn hǎo ,chūn yǔ rén yí 。红紫凋零。化工特地,无理剪玉裁琼。碧叶丛芳,无理檀心点素,香雪团英。###hóng zǐ diāo líng 。huà gōng tè dì ,jiǎn yù cái qióng 。bì yè cóng fāng ,tán xīn diǎn sù ,xiāng xuě tuán yīng 。柔风唤起娉婷。似无力、姐第季斜_翠屏。细细吹香,姐第季盈盈浥露,花里倾城。###róu fēng huàn qǐ pīng tíng 。sì wú lì 、xié _cuì píng 。xì xì chuī xiāng ,yíng yíng yì lù ,huā lǐ qīng chéng 。

无理的英爱小姐第14季_集结号-上分-银商

剪水凌虚飞雪片。认得清香,无理雪树深深见。传粉凝酥明玉艳。含章檐下春风面 。###jiǎn shuǐ líng xū fēi xuě piàn 。rèn dé qīng xiāng ,无理xuě shù shēn shēn jiàn 。chuán fěn níng sū míng yù yàn 。hán zhāng yán xià chūn fēng miàn 。照影溪桥情不浅。羌管声中,姐第季叠恨传幽怨。陇首人归芳信断。万重云水江南远。###zhào yǐng xī qiáo qíng bú qiǎn 。qiāng guǎn shēng zhōng ,姐第季dié hèn chuán yōu yuàn 。lǒng shǒu rén guī fāng xìn duàn 。wàn zhòng yún shuǐ jiāng nán yuǎn 。

无理的英爱小姐第14季_集结号-上分-银商

夜雨鸣檐声录蔌。薄酒浇愁,无理不那更筹促。感旧伤今难举目。无聊独剪西窗烛。###yè yǔ míng yán shēng lù sù 。báo jiǔ jiāo chóu ,无理bú nà gèng chóu cù 。gǎn jiù shāng jīn nán jǔ mù 。wú liáo dú jiǎn xī chuāng zhú 。

弹指光阴如电速。富贵功名,姐第季本自无心逐。粝食粗衣随分足。此身安健他何欲。###dàn zhǐ guāng yīn rú diàn sù 。fù guì gōng míng ,姐第季běn zì wú xīn zhú 。lì shí cū yī suí fèn zú 。cǐ shēn ān jiàn tā hé yù  。无理翠鬟斜幔云垂耳。耳垂云幔斜鬟翠。春晚睡昏昏。昏昏睡晚春。###cuì huán xié màn yún chuí ěr 。ěr chuí yún màn xié huán cuì 。chūn wǎn shuì hūn hūn 。hūn hūn shuì wǎn chūn 。

姐第季细花梨雪坠 。坠寻乘花细。颦浅念谁人。人谁念浅颦。###xì huā lí xuě zhuì 。zhuì xún chéng huā xì 。pín qiǎn niàn shuí rén 。rén shuí niàn qiǎn pín  。白发苍颜,无理正是维摩境界。空方丈、无理散花何碍 。朱唇箸点,更髻鬟生彩。这些个 ,千生万生只在 。###bái fā cāng yán ,zhèng shì wéi mó jìng jiè 。kōng fāng zhàng 、sàn huā hé ài 。zhū chún zhù diǎn ,gèng jì huán shēng cǎi 。zhè xiē gè ,qiān shēng wàn shēng zhī zài 。

好事心肠,姐第季著人情态。闲窗下、姐第季敛云凝黛。明朝端午,待学纫兰为佩。寻一首好诗,要书裙带。###hǎo shì xīn cháng ,zhe rén qíng tài 。xián chuāng xià 、liǎn yún níng dài  。míng cháo duān wǔ ,dài xué rèn lán wéi pèi  。xún yī shǒu hǎo shī ,yào shū qún dài 。见说岷峨凄怆,无理旋闻江汉澄清。但觉秋来归梦好 ,无理西南自有长城。东府三人最少,西山八国初平。###jiàn shuō mín é qī chuàng ,xuán wén jiāng hàn chéng qīng 。dàn jiào qiū lái guī mèng hǎo ,xī nán zì yǒu zhǎng chéng 。dōng fǔ sān rén zuì shǎo ,xī shān bā guó chū píng 。

韩国剧