当前位置:首页 > 加蓬剧 > 海蒂和爷爷_91y-银商-上下 >

孤竹君穷犹抱节,海蒂和爷赤松子嫩已生须。主人相爱肯留无。###gū zhú jun1 qióng yóu bào jiē ,chì sōng zǐ nèn yǐ shēng xū 。zhǔ rén xiàng ài kěn liú wú 。

露叶披残露颗传 。明星著地月流天。不辞独赏穷今夜 ,海蒂和爷应为相逢忆去年。###lù yè pī cán lù kē chuán 。míng xīng zhe dì yuè liú tiān 。bú cí dú shǎng qióng jīn yè ,海蒂和爷yīng wéi xiàng féng yì qù nián 。辜窈窕,海蒂和爷负婵娟。谁知两处照孤眠。姮娥不怕离人怨,海蒂和爷有甚心情独自圆。###gū yǎo tiǎo ,fù chán juān 。shuí zhī liǎng chù zhào gū mián 。héng é bú pà lí rén yuàn ,yǒu shèn xīn qíng dú zì yuán 。

海蒂和爷爷_91y-银商-上下

海蒂和爷恼花风雨。断送春将暮。底死留春春不住。那更送春归去。###nǎo huā fēng yǔ 。duàn sòng chūn jiāng mù 。dǐ sǐ liú chūn chūn bú zhù 。nà gèng sòng chūn guī qù 。今朝且赋归与。明年春满皇都。共泛桃花锦浪,海蒂和爷与君同醉西湖。###jīn cháo qiě fù guī yǔ 。míng nián chūn mǎn huáng dōu 。gòng fàn táo huā jǐn làng  ,海蒂和爷yǔ jun1 tóng zuì xī hú 。别时已有重来愿。谁料情多天不管。分明咫尺是青楼,海蒂和爷抵死浓云遮得遍。###bié shí yǐ yǒu zhòng lái yuàn 。shuí liào qíng duō tiān bú guǎn 。fèn míng zhǐ chǐ shì qīng lóu ,海蒂和爷dǐ sǐ nóng yún zhē dé biàn 。

海蒂和爷爷_91y-银商-上下

寄声只倚西飞雁 。雁落书回空是怨。领愁归去有谁知,海蒂和爷水又茫茫山又断。###jì shēng zhī yǐ xī fēi yàn 。yàn luò shū huí kōng shì yuàn 。lǐng chóu guī qù yǒu shuí zhī  ,海蒂和爷shuǐ yòu máng máng shān yòu duàn 。万里羁孤困一箪。平头四十误儒冠。舜弦广播薰风暖,海蒂和爷邹律潜消黍谷寒 。###wàn lǐ jī gū kùn yī dān 。píng tóu sì shí wù rú guàn 。shùn xián guǎng bō xūn fēng nuǎn  ,海蒂和爷zōu lǜ qián xiāo shǔ gǔ hán 。

海蒂和爷爷_91y-银商-上下

楼谩倚,海蒂和爷剑休弹。看君行复上金銮。凤池波里求余润,海蒂和爷蚖肆泥中岂久蟠。###lóu màn yǐ  ,jiàn xiū dàn  。kàn jun1 háng fù shàng jīn luán 。fèng chí bō lǐ qiú yú rùn ,wán sì ní zhōng qǐ jiǔ pán 。

萍水相逢无定居。同在他乡,海蒂和爷又问征途 。离歌声里客心孤。花尽园林,海蒂和爷水满江湖。###píng shuǐ xiàng féng wú dìng jū 。tóng zài tā xiāng ,yòu wèn zhēng tú 。lí gē shēng lǐ kè xīn gū 。huā jìn yuán lín ,shuǐ mǎn jiāng hú 。窗前忽到又如何,海蒂和爷一夜足相忆。信道收香藏白,海蒂和爷报春风消息。###chuāng qián hū dào yòu rú hé ,yī yè zú xiàng yì 。xìn dào shōu xiāng cáng bái ,bào chūn fēng xiāo xī  。

海蒂和爷行又住。水远山遥村路。把酒问春春几许。老年花似雾。###háng yòu zhù 。shuǐ yuǎn shān yáo cūn lù  。bǎ jiǔ wèn chūn chūn jǐ xǔ 。lǎo nián huā sì wù 。海蒂和爷坐上风流张绪。留我我还难去。却忆章台飞柳絮。只愁萦暮雨。###zuò shàng fēng liú zhāng xù 。liú wǒ wǒ hái nán qù 。què yì zhāng tái fēi liǔ xù 。zhī chóu yíng mù yǔ 。

荷花好处,海蒂和爷是红酣落照,海蒂和爷翠蔼余凉。绕郭从前无此乐,空浮动、山影林篁 。几度薰风晚 ,留望眼、立尽濠梁。谁知好事,初移画舫,特地相将。###hé huā hǎo chù ,shì hóng hān luò zhào ,cuì ǎi yú liáng 。rào guō cóng qián wú cǐ lè ,kōng fú dòng 、shān yǐng lín huáng 。jǐ dù xūn fēng wǎn ,liú wàng yǎn 、lì jìn háo liáng 。shuí zhī hǎo shì ,chū yí huà fǎng ,tè dì xiàng jiāng 。惊起双飞属玉,海蒂和爷萦小楫冲岸,海蒂和爷犹带生香。莫问西湖西畔□,□九里、松下侯王。且举觞寄兴,看闲人、来伴吟章。寸折柏枝,蓬分莲实,徒系柔肠。###jīng qǐ shuāng fēi shǔ yù ,yíng xiǎo jí chōng àn ,yóu dài shēng xiāng 。mò wèn xī hú xī pàn □,□jiǔ lǐ 、sōng xià hóu wáng  。qiě jǔ shāng jì xìng ,kàn xián rén  、lái bàn yín zhāng 。cùn shé bǎi zhī ,péng fèn lián shí ,tú xì róu cháng 。

纳米比亚剧