当前位置:首页 > 塞尔维亚剧 > 夜上海·女人花_91-诚信-银子商 >

夜上春睡起 。金鸭暖消沈水。笑比梅花鸾鉴里。嗅香还嚼蕊。###chūn shuì qǐ 。jīn yā nuǎn xiāo shěn shuǐ 。xiào bǐ méi huā luán jiàn lǐ 。xiù xiāng hái jiáo ruǐ 。

海花花市东风卷笑声。柳溪人影乱于云。梅花何处暗香闻 。###huā shì dōng fēng juàn xiào shēng 。liǔ xī rén yǐng luàn yú yún 。méi huā hé chù àn xiāng wén 。露湿翠云裘上月,女人烛摇红锦帐前春 。瑶台有路渐无尘。###lù shī cuì yún qiú shàng yuè ,zhú yáo hóng jǐn zhàng qián chūn 。yáo tái yǒu lù jiàn wú chén 。

夜上海·女人花_91-诚信-银子商

夜上记得山翁往少年。青楼一笑万金钱。宝鞍逐月玉鞭寒。###jì dé shān wēng wǎng shǎo nián 。qīng lóu yī xiào wàn jīn qián 。bǎo ān zhú yuè yù biān hán 。老对冻醪留客话,海花醉爬短发枕书眠。伴人松雨隔疏帘。###lǎo duì dòng láo liú kè huà ,zuì pá duǎn fā zhěn shū mián 。bàn rén sōng yǔ gé shū lián 。女人月样婵娟雪样清。索强先占百花春。于中烛底好精神。###yuè yàng chán juān xuě yàng qīng 。suǒ qiáng xiān zhàn bǎi huā chūn 。yú zhōng zhú dǐ hǎo jīng shén 。

夜上海·女人花_91-诚信-银子商

多恨肌肤元自瘦,夜上半残妆粉不B62C匀。十分全似那人人 。###duō hèn jī fū yuán zì shòu ,bàn cán zhuāng fěn bú B62Cyún 。shí fèn quán sì nà rén rén 。海花烟柳风蒲冉冉斜。小窗不用著帘遮。载将山影转湾沙。###yān liǔ fēng pú rǎn rǎn xié  。xiǎo chuāng bú yòng zhe lián zhē 。zǎi jiāng shān yǐng zhuǎn wān shā 。

夜上海·女人花_91-诚信-银子商

略B46E断时分岸色,女人蜻蜓立处过汀花 。此情此水共天涯。###luè B46Eduàn shí fèn àn sè ,qīng tíng lì chù guò tīng huā 。cǐ qíng cǐ shuǐ gòng tiān yá 。

夜上水北烟寒雪似梅。水南梅闹雪千堆。月明南北两瑶台。###shuǐ běi yān hán xuě sì méi 。shuǐ nán méi nào xuě qiān duī 。yuè míng nán běi liǎng yáo tái 。肌肤绰约真仙子,海花来伴冰霜。洗尽铅黄。素面初无一点妆。###jī fū chāo yuē zhēn xiān zǐ ,海花lái bàn bīng shuāng 。xǐ jìn qiān huáng 。sù miàn chū wú yī diǎn zhuāng 。

寻花不用持银烛,女人暗里闻香。零落池塘。分付余妍与寿阳。###xún huā bú yòng chí yín zhú ,女人àn lǐ wén xiāng 。líng luò chí táng 。fèn fù yú yán yǔ shòu yáng 。佳丽地。南朝盛事谁记。山围故国绕清江 ,夜上髻鬓对起。怒涛寂寞打孤城,夜上风樯遥度天际。###jiā lì dì 。nán cháo shèng shì shuí jì 。shān wéi gù guó rào qīng jiāng ,jì bìn duì qǐ 。nù tāo jì mò dǎ gū chéng ,fēng qiáng yáo dù tiān jì 。

断崖树,海花犹倒倚。莫愁艇子曾系。空余旧迹郁苍苍,海花雾沈半垒。夜深月过女墙来,赏心东望淮水。###duàn yá shù ,yóu dǎo yǐ 。mò chóu tǐng zǐ céng xì 。kōng yú jiù jì yù cāng cāng ,wù shěn bàn lěi 。yè shēn yuè guò nǚ qiáng lái ,shǎng xīn dōng wàng huái shuǐ 。酒旗戏鼓甚处市。想依稀、女人王谢邻里 。燕子不知何世。入寻常、女人巷陌人家,相对如说兴亡,斜阳里。###jiǔ qí xì gǔ shèn chù shì 。xiǎng yī xī 、wáng xiè lín lǐ 。yàn zǐ bú zhī hé shì 。rù xún cháng 、xiàng mò rén jiā ,xiàng duì rú shuō xìng wáng ,xié yáng lǐ 。

马来西亚剧